سال 1400؛ سال توليد؛ پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها
 
+

اين دفتر يكي از سه دفتر معاونت استاندارد پرواز مي باشد كه در خصوص:

الف- گواهينامه هاي

مراكز آموزشي تعمير و نگهداري/  MTO

مراكز آموزشي كروي پروازي/ ATO

مراكز آموزشي ديسپچر

مراكز پزشكي/ AeMC

ب- گواهينامه هاي:

پرسنل تعمير و نگهداري/  AML (B1, B2, B3, B1.1, ...)

كروي پروازي/ PPL, CPL, ATPL, ...

فعاليت دارد.

موردی ثبت نشده است.
۱۸ دی ۱۳۹۲
به اطلاع کليه مراکز آموزشي خدمات هوانوردي مي رساند از تاريخ 11/08/92 عنوان مديرکل دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي در گواهينامه  هاي پايان دوره درج  گردد. M.A. Seraji  Nezhad GD. of Aeronautical R & T Oversight Department CAO. IR. Iran