سال 1400؛ سال توليد؛ پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها
 
+

اين دفتر يكي از سه دفتر معاونت استاندارد پرواز مي باشد كه در خصوص:

الف- گواهينامه هاي

مراكز آموزشي تعمير و نگهداري/  MTO

مراكز آموزشي كروي پروازي/ ATO

مراكز آموزشي ديسپچر

مراكز پزشكي/ AeMC

ب- گواهينامه هاي:

پرسنل تعمير و نگهداري/  AML (B1, B2, B3, B1.1, ...)

كروي پروازي/ PPL, CPL, ATPL, ...

فعاليت دارد.

موردی ثبت نشده است.
۱۶ دی ۱۳۹۲
اولين گردهمايي آموزش سيستم کيفيت (QA) مراکز آموزشي توسط آقاي مهندس محمدپور همداني در محل دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي در روز چهارشنبه مورخ 8/8/92 انجام شد.