سـال ۱۳۹6، اقتصــاد مـقـاومــتی، تولید - اشتغال

اين دفتر يكي از سه دفتر معاونت استاندارد پرواز مي باشد كه در خصوص گواهينامه هاي مراكز آموزشي تعمير و نگهداري، كروي پروازي، ديسپچر و همين طور مراكز پزشكي و گواهينامه پرسنل تعمير و نگهداري و كروي پروازي فعاليت دارد.

 

 

۱۳ اسفند ۱۳۹۲
روش اجرايي تاييد مراکزعلمي کاربردي صنعت هوانوردي تحت عنوان CAD-1003 براي اولين بار توسط متخصصين دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي تهيه و تدوين گرديد و براي اظهار نظرات تخصصي بر روي اين سايت قرار گرفته است.
۲۳ دی ۱۳۹۲
دوره مقدماتي آموزش حمل و نقل کالاهاي خطرناک (D.G) بمدت 3 روز از تاريخ 13/08/92 لغايت 15/08/92 براي کارشناسان سازمان در محل دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي برگزار گرديد
۲۰ دی ۱۳۹۲
اولين گردهمايي تحت آموزش "آشنايي با سيستم مديريت کيفيت" با حضور مديران مراکز آموزش خدمات هوانوردي کشور در روز يکشنبه مورخ 12/8/92 در محل دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي برگزار گرديد.
۱۸ دی ۱۳۹۲
به اطلاع کليه مراکز آموزشي خدمات هوانوردي مي رساند از تاريخ 11/08/92 عنوان مديرکل دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي در گواهينامه  هاي پايان دوره درج  گردد. M.A. Seraji  Nezhad GD. of Aeronautical R & T Oversight Department CAO. IR. Iran
۱۶ دی ۱۳۹۲
اولين گردهمايي آموزش سيستم کيفيت (QA) مراکز آموزشي توسط آقاي مهندس محمدپور همداني در محل دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي در روز چهارشنبه مورخ 8/8/92 انجام شد.
۱۰ دی ۱۳۹۲
روش اجرايي تاييد هنرستانهاي هوانوردي تحت عنوان CAD-1004 براي اولين بار توسط متخصصين دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي تهيه و تدوين گرديد و براي اظهار نظرات تخصصي بر روي اين سايت قرار گرفته است.
۷ دی ۱۳۹۲
در راستاي يکنواخت سازي مراکز آموزش در صنعت هوانوردي براساس الزامات CAD-1001 ،تيم مميزي دفتر نظارت بر آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي در روز يکشنبه مورخ28/7/92 سومين مميزي خود را از مرکز آموزش سفينه پرواز بعمل آوردند.
۵ دی ۱۳۹۲
در تاريخ 21/7/92 تيم مميزي دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي از آموزشگاه خدمات هوايي پرتو  مميزي به عمل آوردند.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲
مقررات CAD 1001-00 با عنوان روش اجرايي تأييد مراکز آموزش خدمات هوانوردي (ASTCA) با محدوده فعاليت معين شده از تاريخ 8/12/1391 به تصويب رياست محترم سازمان رسيد و در سايت سازمان در زير پورتال دفتر آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي قابل بهره برداري مي باشد. تاريخ اجراي اين طرح (Effective Date) پايان خرداد...
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲
تهيه پيش نويس برنامه ملي آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي کشور در دستور کار دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش قرار گرفت ; انتظار ميرود با تصويب اين برنامه ملي بتوان گامهاي موثري در تحقق بخشيدن توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني برداشت .