۱۳ اسفند ۱۳۹۲
روش اجرايي تاييد مراکزعلمي کاربردي صنعت هوانوردي تحت عنوان CAD-1003 براي اولين بار توسط متخصصين دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي تهيه و تدوين گرديد و براي اظهار نظرات تخصصي بر روي اين سايت قرار گرفته است.
۲۳ دی ۱۳۹۲
دوره مقدماتي آموزش حمل و نقل کالاهاي خطرناک (D.G) بمدت 3 روز از تاريخ 13/08/92 لغايت 15/08/92 براي کارشناسان سازمان در محل دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي برگزار گرديد
۲۰ دی ۱۳۹۲
اولين گردهمايي تحت آموزش "آشنايي با سيستم مديريت کيفيت" با حضور مديران مراکز آموزش خدمات هوانوردي کشور در روز يکشنبه مورخ 12/8/92 در محل دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي برگزار گرديد.
۱۸ دی ۱۳۹۲
به اطلاع کليه مراکز آموزشي خدمات هوانوردي مي رساند از تاريخ 11/08/92 عنوان مديرکل دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي در گواهينامه  هاي پايان دوره درج  گردد. M.A. Seraji  Nezhad GD. of Aeronautical R & T Oversight Department CAO. IR. Iran
۱۶ دی ۱۳۹۲
اولين گردهمايي آموزش سيستم کيفيت (QA) مراکز آموزشي توسط آقاي مهندس محمدپور همداني در محل دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي در روز چهارشنبه مورخ 8/8/92 انجام شد.