دوره آموزش آداب واسرار نماز

دومين دوره آموزش آداب واسرار نماز باحضوركاركنان محترم سازمان هواپيمايي كشوري برگزار گرديد.

دراين دوره آشنائي بامباني وكليات اسراروآداب نماز به صورت حضوري (28ساعته) درغالب 14جلسه (1:45دقيقه اي) برگزار شد.

لذا آزمون دوره آموزش فوق در مورخ 96/10/11 باحضور كاركنان محترم در سالن كنفرانس برگزار گرديد.


First First First First First