دومين جلسه شوراي فرهنگي درسال1396

دومين جلسه شوراي فرهنگي سازمان هواپيمايي كشوري با حضور كليه اعضاء در مورخ 96/10/3 در دفتر مديريت محترم توسعه مديريت ومنابع برگزار گرديد.

در اين جلسه برنامه ها وپيشنهادات مرتبط با امور فرهنگي ومذهبي به بحث وتبادل نظر گذاشته شد يكي از مصوبات اين جلسه تقدير وتشكر از فعالان وخادمان در حوزه نماز بود مقرر گرديد با اهداء لوح تقدير صورت پذيرد.

همچنين در راستاي ارتقاء فكري واعتقادي مذهبي همكاران محترم از كارشناسان واساتيد حوزه ودانشگاه دعوت به عمل آيد.

دبير شوراي فرهنگي افزود: اجراي مصوبات ودستورالعمل هاي وزارت راه وشهرسازي در حوزه نماز، حجاب وعفاف وامربه معروف ونهي ازمنكر از ديگر برنامه هاي آتي اين شوراي مي باشد.