برگزاري مسابقه کتابخواني
درراستاي ترويج فرهنگ كتاب وكتابخواني ، دومين مسابقه كتابخواني با موضوع 240اصل خانوادگي مطهر با حضور 90نفر از كاركنان سازمان درمورخ 96/9/13 در سالن كنفرانس برگزار گرديد.