اولين سالگرد عروج شهادت گونه مجيد فتحي نژاد

در اولین سالگرد عروج شهادت گونه همکار عزیزمان مجید فتحی نژاد

 یاد و خاطره اورا زنده نگه داشته و به روان پاک او فاتحه ای نثار

خواهیم کرد.