ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات
Clients’Complaints &Quality Assurance Management