بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات
Clients’Complaints &Quality Assurance Management
اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: محمد علي سراجي نژاد

سمت: سرپرست دفتر ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات

آخرين مدرك تحصيلي: ليسانس

پست الكترونيك: shekayat@cao.ir

تلفن: 00982166048007

دورنگار: 00982166048007

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
کارشناس ارزيابي و عملکرد و پاسخگويي به شکايات بهجت کياشمشکي 1- رسيدگي و پاسخگويي به شکايات 2- ارزيابي و عملکرد 139 233