معرفی دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

چشم انداز سازمان هواپيمائي كشوري​
 در افق ۱۴۰۴ سازماني است ، پاسخگو و مقتدر با نيروهاي متخصص و كارآمد، زمينه ساز صنعت هواپيمائي ايمن، مطمئن و بهره ور
سازمان هواپيمائي كشوري به عنوان دستگاه حاكميتي در صنعت حمل ونقل هوائي و هوانوردي وظيفه نظارت برخدمت رساني مطلوب در حوزه خدمات هوائي و هوانوردي آحاد مردم را به عهده داشته و همت و تلاش خود را بر اين دارد كه يكي از سازمانهاي پيشگام در عرصه تكريم و احترام به حقوق مسافرين ، ارباب رجوع بوده و جلب رضايت هموطنان را سرلوحه امور خود قرار دهد.

اين دفتر داراي سه واحد : ارزيابي عملكرد ، بازرسي ، پاسخگوئي به شكايات ميباشد. همچنين در كنار اجراي وظايف تكليفي فعاليتهاي ديگري از قبيل : عضويت در كميته سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم ، حقوق شهروندي – مسئوليت اجتماعي و ... نيز به اين دفتر محول و در دستور كار دارد.

الف ) واحد ارزيابي عملكرد:

اين واحد در اجراي مواد ۸۱ و ۸۲ فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري و در اجراي بخشنامه هاي هاي تكليفي با استفاده از رويكردي سازمان يافته در نظر دارد ، تمامي اجزاء و تشكيلات سازمان و كاركنان را بر اهداف عملكرد متمركز نموده و تحقق عملي راهبردهاي سازمان را تضمين نمايد..

دفتر ارزيابي عملكرد تلاش دارد حلقه اتصال بين اهداف راهبردي و بهبود عملكرد را فراهم نموده و با بهبود مستمر عملكرد افراد و گروهها و تمركز بر نقاط قوت و ضعف ، موفقيت سازمان در تحقق اهداف راهبردي و افزايش اثر بخشي فرآيندهاي كاري محقق نمايد.

ب ) واحد بازرسي

اين واحد در اجراي مواد قانوني ۹۱ و ۹۲ قانون مديريت خدمات كشوري ، و با هدف ايجاد سازو كاري جهت ساماندهي نظام مند مقوله بازرسي در سطح سازمان هواپيمائي كشوري و تعامل مثبت و سازنده با نهادها و مراجع نظارتي مشغول به فعاليت ميباشد. از جمله اهداف اين واحد ، ايجاد بستر مناسب جهت ارتقاي سلامت و شفافيت در نظام اداري و پيشگيري از فساد ، جلوگيري از فعاليتهاي موازي در اين زمينه خواهد بود. در اين ميان بهره گيري از كليه ظرفيتها و توانمنديهاي مديريتي و كارشناسي صنعت ضروري به نظر ميرسد. لذا بازرسي به عنوان بخش مهمي از فرآيند مديريت و اعمال وظايف حاكميتي از اهميت فراينده اي برخورد دار بوده و با مقايسه عملكرد ادارات باقوانين ، مقررات ، آيين نامه ها و استانداردهاي تعيين شده ضمن شناخت مغايرتها، راهكارهاي اصلاحي جهت برطرف نمودن آن را ارائه و نموده و متضّمن سلامت اداري دستگاه ميباشد.

ج ) واحد پاسخگوئي به شكايات

اين واحد با هدف تكريم و احترام به حقوق شهروندان ، پاسخگوئي به مشكلات مسافرين ، ارباب رجوع و همكاران فعاليت نموده و همواره سعي بر آن دارد تا موجبات جلب رضايت هموطنان را سرلوحه امور خود قرار دهد. در اين راستا درگاههاي حضوري و غير حضوري را بشرح ذيل برقرار نموده و آمادگي جهت دريافت هرگونه شكايات ، انتقادات ، پيشنهادات ارزنده و تقدير و تشكر از نحوه فعاليت كاركنان در صنعت حمل ونقل هوائي را برعهده دارد.

مراجعه غيرحضوري

تلفن

66078700-10

داخلي 234 و 388

نمابر

66025405

صندوق پستي

1798-13445

كدپستي

1387883131

مراجعه به سامانه دريافت و رسيدگي به شكايات با ارائه كد رهگيري ميسر مي باشد

اميد است با همت كليه كاركنان و مديران سازمان بتوانيم در اجراي وظايف محوله گامهاي موثري را برداريم.