دفتر عمليات پرواز

دفتر عمليات پرواز يكي از دفاتر معاونت استاندارد پرواز هواپيمايي كشوري مي باشد، اهم وظايف اين دفتر عبارتند از:

  1. رسيدگي به امور بهره برداري هوايي دارنده گواهينامه AOC و يا SPO و صدور، تمديد، تعليق، ابطال و محدود كردن گواهينامه با مميزي از اين بهره برداران،
  2. بررسي و تاييد: ليست حداقل تجهيزات (MEL)، نظامنامه هاي عملياتي (OM)،
  3. بررسي و پذيرش: نظامنامه سيستم مديريت ايمني (SMM)، نظامنامه تضمين كيفيت (QAM)، كتب عملياتي هواپيما (FCOM, QRH, … )
  4. بازرسي رمپ از هواپيماهاي ايراني(SANA) و خارجي (SAFA).
  5.  صدور مجوز حمل كلاي خطرناك (DG)

(جهت مشاهده شرح وظايف كامل به قسمت "شرح وظايف دفتر" مراجعه نماييد).

در اين راستا مقررات CAOIRI AirOPS معيار ارزيابي و مميزي هاي اين دفتر مي باشد.

 


دریافت فایل