ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر عمليات پرواز
Flight operations Department
شرح وظایف
 • بررسي، اصلاح يا تهيه پيش نويس قوانين و مقررات مرتبط با عمليات پرواز
 • تهيه و بروز نگهداشتن روش هاي اجرايي دفتر
 • تطبيق مقررات مرتبط با عمليات پرواز با الزامات ايكائو و در صورت لزوم اعلام اختلاف عملكرد.
 • بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوزهاي:
 • الزامات خاص شامل: , RVSM, MNPS, EDTO, LVO, DG, EFB PBN
 • بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوزهاي:
 • بهره بردار هوايي (AOC)
 • عملیات پرواز خاص تجاري (با ريسك بالا)
 • بررسی و تاييد نظام نامه هاي:
 • Operations Manual
 • بررسي و صدور تاييديه ليست حداقل تجهيزات MEL
 • بررسي اظهاريه صادره (Declaration)
 • برنامه ریزی و انجام بازرسی های رمپ Ramp Inspection)) از وسایل پرنده شرکت های داخلی و خارجی، شامل مراكز آموزشي عملياتي ATO، عملیات هوانوردي عمومي (General Aviation Operations)
 • نظارت بر رعايت الزامات محدوديت هاي ساعات پرواز و استراحت كروي پروازي
 • انجام بازرسي پروازي (Flight Inspection)
 • نظارت موردي بر نحوه انجام و سيلابس آموزش خدمه پروازی (Cockpit Crew) شرکتها وموسسات پروازی شامل:
 • آموزشهای بازآموزی (Recurrent Training)
 • آموزشهای مهارتی (Proficiency Check)
 • نظارت موردي بر شبیه ساز پرواز (سیمولاتور) و معلمين و ممتحنين (TRI, TRE)
 • نظارت موردي بر نحوه آموزش مهمانداران
 • بررسي و تاييد قراردادهاي اجاره وسايل پرنده
 • انتشار دستورالعملهای عملیاتی (OD)،
 • شناسایی خطرات ایمنی حمل و نقل هوایی (ناشی از فعالیت های مراكز، ارزیابی و مدیریت خطرات مرتبط با آن، از جمله اقدامات در جهت کاهش خطرات و تأیید اثربخشي آنها
 • نگهداري سوابق مورد نياز از جمله: فرم هاي درخواست، يافته ها، گواهينامه ها، مجوزها، نظامنامه ها، اعمال محدوديت يا تعليق يا ابطال گواهينامه ها،
 • مديريت برنامه ريزي آموزشي
 • اعطاي اختيارات به پرسنل دفتر؛
 • تهيه برنامه و تعیین تیم های نظارت (مميزي، بازرسي، بازرسي رمپ، ...) و انجام آن
 • اطمینان از اجرای موثر اقدامات اصلاحی در قبال يافته
 • بررسی Occurrence Reporting
 • تهیه آمار
 • پيگيري گزارشات داوطلبانه مربوطه
 • در صورت لزوم همکاری در بررسی سوانح هوایی
 • بررسي پيشنهادات Safety Recommendation هاي ارائه شده توسط نهاد بررسي سوانح و در صورت لزوم اجراي آن
 • نظارت برنحوه حمل و نقل هوایی کالاهای خطرناک در فرودگاهها ، هواپیماها بمنظورصدورو تمدید حمل هوایی کالاهای خطرناک (Dangerous Goods)
 • ایجاد و بازنگری قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل کالاهای خطرناک
 • صدور معافیتها و تاییدیه های مربوط به حمل و نقل کالاهای خطرناک
 • صدور مجوز حمل ونقل  کالاهای خطرناک  شرکتهای هواپیمایی
 • بررسی و تایید برنامه آموزشی کالاهای خطرناک  کلیه شرکتهای هوایی
 • بررسی و تایید دستورالعلمهای اجرایی حمل و نقل کالاهای خطرناک کلیه شرکتهای هوایی
 • بازرسی از شرکتهای هوايی مربوط به حمل و نقل کالاهای خطرناک
 • بررسی و تایید برنامه آموزشی واحدهای مرتبط با عملیات زمینی کالاهای خطرناک  
 • بازرسی از شرکتهای shippers and handling مربوط به حمل و نقل کالاهای خطرناک
 • جمع آوری اطلاعات و گزارشات  مربوطه به سانحه ها و حوادث مربوط به کالاهای خطرناک