ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر عمليات پرواز
Flight operations Department
شرح وظایف
 1. بررسي، اصلاح يا تهيه پيش نويس قوانين و مقررات مرتبط با عمليات پرواز
 2. تهيه و بروز نگهداشتن روش هاي اجرايي دفتر
 3. تطبيق مقررات مرتبط با عمليات پرواز با الزامات ايكائو و در صورت لزوم اعلام اختلاف عملكرد.
 4. بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوزهاي الزامات خاص شاملRVSM, MNPS, EDTO, LVO, DG, EFB ,PBN
 5. بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوزهاي:
 • بهره بردار هوايي (AOC)
 • عملیات پرواز خاص تجاري (با ريسك بالا)
 1. بررسی و تاييد نظام نامه هاي:
 • Operations Manual (OM: Part A, B, C, D)
 • بررسي و صدور تاييديه ليست حداقل تجهيزات MEL
 1. بررسي اظهاريه صادره (Declaration)
 2. برنامه ریزی و انجام بازرسی های رمپ Ramp Inspection)) از وسایل پرنده شرکت های داخلی و خارجی، شامل مراكز آموزشي عملياتي ATO، عملیات هوانوردي عمومي (General Aviation Operations)
 3. نظارت بر رعايت الزامات محدوديت هاي ساعات پرواز و استراحت كروي پروازي
 4. انجام بازرسي پروازي (Flight Inspection)
 5. نظارت موردي بر نحوه انجام و سيلابس آموزش خدمه پروازی (Cockpit Crew) شرکتها وموسسات پروازی شامل:
 • آموزشهای بازآموزی (Recurrent Training)
 • آموزشهای مهارتی (Proficiency Check)
 1. نظارت موردي بر شبیه ساز پرواز (سیمولاتور) و ممتحنين (TRE)
 2. نظارت موردي بر نحوه آموزش مهمانداران
 3. بررسي و تاييد قراردادهاي اجاره وسايل پرنده
 4. انتشار دستورالعملهای عملیاتی (OD)،
 5. شناسایی خطرات ایمنی حمل و نقل هوایی (ناشی از فعالیت های مراكز، ارزیابی و مدیریت خطرات مرتبط با آن، از جمله اقدامات در جهت کاهش خطرات و تأیید اثربخشي آنها
 6. نگهداري سوابق مورد نياز از جمله: فرم هاي درخواست، يافته ها، گواهينامه ها، مجوزها، نظامنامه ها، اعمال محدوديت يا تعليق يا ابطال گواهينامه ها
 7. تهيه برنامه و تعیین تیم های نظارت (مميزي، بازرسي، بازرسي رمپ، ...) و انجام آن
 8. اطمینان از اجرای موثر اقدامات اصلاحی در قبال يافته
 9. بررسی Occurrence Reporting
 10. تهیه آمار
 11. پيگيري گزارشات داوطلبانه مربوطه
 12. در صورت لزوم همکاری در بررسی سوانح هوایی
 13. بررسي پيشنهادات Safety Recommendation هاي ارائه شده توسط نهاد بررسي سوانح و در صورت لزوم اجراي آن
 14. نظارت برنحوه حمل و نقل هوایی کالاهای خطرناک در فرودگاهها ، هواپیماها بمنظورصدورو تمدید حمل هوایی کالاهای خطرناک (Dangerous Goods)
 15. جمع آوری اطلاعات و گزارشات  مربوطه به سانحه ها و حوادث مربوط به کالاهای خطرناک

بروز رسانی فروردین 99