بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر عمليات پرواز
Flight operations Department
شرح وظایف
 • بررسي، اصلاح يا تهيه پيش نويس قوانين و مقررات مرتبط با عمليات پرواز
 • تهيه و بروز نگهداشتن روش هاي اجرايي دفتر
 • تطبيق مقررات مرتبط با عمليات پرواز با الزامات ايكائو و در صورت لزوم اعلام اختلاف عملكرد.
 • بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوزهاي:
 • الزامات خاص شامل: , RVSM, MNPS, EDTO, LVO, DG, EFB PBN
 • بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوزهاي:
 • بهره بردار هوايي (AOC)
 • عملیات پرواز خاص تجاري (با ريسك بالا)
 • بررسی و تاييد نظام نامه هاي:
 • Operations Manual
 • بررسي و صدور تاييديه ليست حداقل تجهيزات MEL
 • بررسي اظهاريه صادره (Declaration)
 • برنامه ریزی و انجام بازرسی های رمپ Ramp Inspection)) از وسایل پرنده شرکت های داخلی و خارجی، شامل مراكز آموزشي عملياتي ATO، عملیات هوانوردي عمومي (General Aviation Operations)
 • نظارت بر رعايت الزامات محدوديت هاي ساعات پرواز و استراحت كروي پروازي
 • انجام بازرسي پروازي (Flight Inspection)
 • نظارت موردي بر نحوه انجام و سيلابس آموزش خدمه پروازی (Cockpit Crew) شرکتها وموسسات پروازی شامل:
 • آموزشهای بازآموزی (Recurrent Training)
 • آموزشهای مهارتی (Proficiency Check)
 • نظارت موردي بر شبیه ساز پرواز (سیمولاتور) و معلمين و ممتحنين (TRI, TRE)
 • نظارت موردي بر نحوه آموزش مهمانداران
 • بررسي و تاييد قراردادهاي اجاره وسايل پرنده
 • انتشار دستورالعملهای عملیاتی (OD)،
 • شناسایی خطرات ایمنی حمل و نقل هوایی (ناشی از فعالیت های مراكز، ارزیابی و مدیریت خطرات مرتبط با آن، از جمله اقدامات در جهت کاهش خطرات و تأیید اثربخشي آنها
 • نگهداري سوابق مورد نياز از جمله: فرم هاي درخواست، يافته ها، گواهينامه ها، مجوزها، نظامنامه ها، اعمال محدوديت يا تعليق يا ابطال گواهينامه ها،
 • مديريت برنامه ريزي آموزشي
 • اعطاي اختيارات به پرسنل دفتر؛
 • تهيه برنامه و تعیین تیم های نظارت (مميزي، بازرسي، بازرسي رمپ، ...) و انجام آن
 • اطمینان از اجرای موثر اقدامات اصلاحی در قبال يافته
 • بررسی Occurrence Reporting
 • تهیه آمار
 • پيگيري گزارشات داوطلبانه مربوطه
 • در صورت لزوم همکاری در بررسی سوانح هوایی
 • بررسي پيشنهادات Safety Recommendation هاي ارائه شده توسط نهاد بررسي سوانح و در صورت لزوم اجراي آن
 • نظارت برنحوه حمل و نقل هوایی کالاهای خطرناک در فرودگاهها ، هواپیماها بمنظورصدورو تمدید حمل هوایی کالاهای خطرناک (Dangerous Goods)
 • ایجاد و بازنگری قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل کالاهای خطرناک
 • صدور معافیتها و تاییدیه های مربوط به حمل و نقل کالاهای خطرناک
 • صدور مجوز حمل ونقل  کالاهای خطرناک  شرکتهای هواپیمایی
 • بررسی و تایید برنامه آموزشی کالاهای خطرناک  کلیه شرکتهای هوایی
 • بررسی و تایید دستورالعلمهای اجرایی حمل و نقل کالاهای خطرناک کلیه شرکتهای هوایی
 • بازرسی از شرکتهای هوايی مربوط به حمل و نقل کالاهای خطرناک
 • بررسی و تایید برنامه آموزشی واحدهای مرتبط با عملیات زمینی کالاهای خطرناک  
 • بازرسی از شرکتهای shippers and handling مربوط به حمل و نقل کالاهای خطرناک
 • جمع آوری اطلاعات و گزارشات  مربوطه به سانحه ها و حوادث مربوط به کالاهای خطرناک
اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: مجيد اخلاقي

سمت: مشاور رياست سازمان در استاندارد پرواز

آخرين مدرك تحصيلي: ليسانس

پست الكترونيك: موردی ثبت نشده است.

تلفن: 61022128

دورنگار: موردی ثبت نشده است.

نام و نام خانوادگی: اشکان حقاني

سمت: مدير کل دفتر عمليات پرواز

آخرين مدرك تحصيلي: ليسانس

پست الكترونيك: موردی ثبت نشده است.

تلفن: 61022128

دورنگار: موردی ثبت نشده است.

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
کارشناس عمليات پرواز روح اله صادقي بازرسي و مميزعمليات پرواز ، بازرس و مميز QA از شرکت هاي هواپيمايي و هليکوپتري . نظارت بر وارسي پروازي از دستگاههاي کمک ناوبري. Flight Operation Inspector Flight Calibration Inspector 436 66025228
خلبان حسين جعفرآقاييان خلبان وارسي پرواز بازرس عمليات پرواز از شرکت هاي هواپيمايي و هليکوپتري Flight Operation Inspector 434 61022128
کارشناس عمليات پرواز کامران صفوي امور حمل و نقل هوايي کالاهاي خطرناک. Ramp Inspector . Flight Operation Inspector . 435 66025228
کارشناس عمليات پرواز عباس صابري بازرسي عملياتي وارسي پروازي نظارت بر وارسي پروازي 434 66025228
کارشناس بازرسي پرواز محمدباقر آسايش بازرس پروازي از دستگاههاي کمک ناوبري فرودگاهها. نظارت بر حسن انجام فلايت چک Flight Calibration Inspector . 434 66025228
کارشناس عمليات پرواز حميد اقبال زاده نظارت بر امور شرکتهاي هواپيمايي 0 66025228
کارشناس بازرسي پرواز رضا اميدوار بازرسي عملياتي از شرکت هاي هواپيمايي. نظارت بر وارسي پروازي از دستگاههاي کمک ناوبري 415 66025228
کارشناس بازرسي پرواز غلامرضا طرقي کارشناس بازرسي پرواز و کاليبراسيون. انجام امور عملياتي شرکت ها 435 66025228
کارشناس بازرسي پرواز داود احمدي بازرسي عملياتي از شرکت هاي هواپيمايي . QA . نظارت بر وارسي پروازي 434 66025228
خلبان مجتبي حمزه لويي خلباني. بازرسي عملياتي در شرکتهاي هواپيمايي و هليکوپتري 400 66025228
کارشناس عمليات پرواز مسعود خرازان بازرس عملياتي از شرکتهاي هواپيمايي و هليکوپتري . بازرس رمپ 413 66025228
خلبان حسين زارع طوسي 0 61022128
كارشناس گروه هواپيماهاي سنگين و اويونيك مجيد زماني 32 367
کارشناس عمليات پرواز محمد کني 0 136