شرکت تعاوني توسعه ايمن پرواز
اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: محمد رضا استاد حسين

سمت: عضو هيئت مديره و مديرعامل

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ديپلم

پست الكترونيك: موردی ثبت نشده است.

تلفن: 00982144662218
00982144662990

دورنگار: 00982144661593

آدرس دفتر: فرودگاه مهرآباد، خيابان معراج، ساختمان تدارکات، شرکت تعاوني توسعه ايمن پرواز

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
مسئول دفتر زهرا عليرضايي تهراني 0 00982144662218