ثبت گزارشات ایمنی ثبت گزارشات ایمنی

                                 

 گزارش اجباری:هدف اصلی سامانه گزارش دهی اجباری، ارتقاء سطح ایمنی از طریق جمع آوری اطلاعات رویدادهای به وقوع پیوسته و موقعیتهای بالقوه خطرناک ونیز جلوگیری از تکرارآنها در صنعت هوانوردی می باشد.

 گزارش داوطلبانه:هدف اصلی سامانه گزارش دهی داوطلبانه، ارتقا ایمنی ازطريق جمع آوري اطلاعاتي است كه توسط گزارشهاي اجباري قابل جمع آوري نمی باشد.تمامی اشخاص می توانند مواردی که شامل رخدادها،خطرات و تهدیدهای  بالقوه و بالفعل مرتبط با ایمنی هوانوردی است را گزارش نمایند.

 گزارش اختلال سیگنال(GPS/EGPWS): با توجه به افزایش اختلال در عملکرد GPS/EGPWS هواپیماها در اثر نویز و پارازیت در برخی از فرودگاه های کشور،  باهدف شناسایی و بررسی علل مناطق مورد اختلال سیگنال و اقدام اصلاحی مناسب در جهت رفع این اختلالات و افزایش سطح ایمنی هواپیماها، سامانه ثبت گزارش اختلال در سیگنال GPS/EGPWS ایجاد گردید.

 گزارش ارزیابی بهداشتی مسافرین:هدف از ایجاد این سامانه ارزیابی و بررسی میزان رعایت الزامات مربوط به پیشگیری از شیوع ویروس کرونا(CAD 1900) در صنعت هوانوردی می باشد.