سال 1398 سال رونق توليد

معرفي معاونت استاندارد پرواز

معاونت استاندارد پرواز (Flight Standards) كه در بعضي از سازمانهاي هواپيمايي كشوري به ايمني پرواز (Flight Safety) نام گذاري شده است يكي از مهمترين معاونت هاي سازمان هواپيمايي كشوري است.

اين معاونت از سه دفتر ذيل و يك گروه تشكيل شده است:

  • دفتر صلاحيت پرواز
  • دفتر عمليات پرواز
  • دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
  • گروه فوق سبك

بروز رساني 97/2/11

موردی ثبت نشده است.
موردی ثبت نشده است.