معرفی دفترحقوقی و امور بین الملل

دفتر حقوقي و امور بين الملل زير مجموعه معاونت هوانوردي و امور بين الملل بوده و داراي دو معاون مدير در حوزه حقوقي و امور بين الملل مي باشد.

- گروه حقوقي دفتر حقوقي و امور بين الملل متشكل از كارشناسان حقوقي بوده  كه در راستاي حفظ حقوق سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان نماينده دولت در صنعت هوانوردي كشوري و همچنين حفظ حقوق بيت المال، وظيفه دفاع و پاسخگويي به شكايات مطروحه عليه سازمان در محاكم و مراجع قضايي را برعهده دارد. همچنين،  گروه حقوقي متولي مطالعه قوانين و مقررات  هوانوردي، شناسايي خلاءهاي موجود در اين زمينه و تنظيم پيش نويس مقررات مربوط به حوزه هوانوردي تا پيگيري براي تصويب آنها  در مبادي ذيربط مي باشد.

- گروه بين الملل دفتر حقوقي و امور بين المللي نيز هماهنگ كننده كليه همكاري هاي  سازمان با  نهادها و سازمان هاي بين المللي از جمله ايكائو بوده و به منظور توسعه و گسترش روابط بين المللي  با ساير دولتها در حوزه حمل و نقل هوايي، وظيفه تدوين پيش نويس موافقت نامه هاي بين المللي را بر عهده دارد.