سال 1399 سال جهش توليد

معرفی و شرح وظایف دفتر مرکزی حراست

اطلاعاتي ثبت نشده است
موردی ثبت نشده است.
۱۹ اسفند ۱۳۹۲
سومين جلد ترجمان امنيت هوانوردي در بهمن ماه جاري منتشر شد.
۱۹ اسفند ۱۳۹۲
سومين جلد ترجمان امنيت هوانوردي در بهمن ماه جاري منتشر شد.
۶ بهمن ۱۳۹۲
نخستين کتابچه آشنايي با لزوم آگاهي از بزرگترين تهديدات تلفن همراه تحت عنوان عصر جاسوسي در حراست سازمان هواپيمايي کشوري منتشر شد.
۶ بهمن ۱۳۹۲
دومين جلد ترجمان صنعت هوانوردي توسط حراست سازمان هواپيمايي کشوري منتشر و در اختيار کليه حراست هاي صنعت هوانوردي قرار گرفت.