بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر ايمني
شرح وظایف
 • تدوين و بروز نگهداشتن سند برنامه ايمني كشور (SSP).
 • ايجاد سيستم جمع آوری داده ها و پردازش ايمني (SDCPS)، تجزیه و تحلیل داده ها و ارائه گزارشهای لازم
 • تعيين سطح قابل قبول از عملکرد ایمنی (ALOS)
 • انجام اقدامات لازم برای تشویق گزارش دهي ایمنی نظیر ارتقاء فرهنگ ایمنی.
 • انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد سامانه جمع آوري و تجزيه و تحليل گزارش ها و اطلاعات مربوط به سوانح، حوادث، فعاليت ها و وضعيت هاي مخاطره آميز و همچنين گزارش هاي داوطلبانه
 • انجام اقدمات لازم به منظور صدور بخشنامه هاي ايمني و اتخاذ تدابير پيشگيرانه
 • پيگيري مصوبات و هماهنگي جلسات كميته ايمني (به عنوان دبير كميته)
 • پيشنهاد شاخص هاي كلان ايمني به كميته ايمني
 • تهيه داشبورد وضعيت ايمني
 • تجزيه و تحليل داده هاي ايمني و ارائه گزارش تحليلي به منظور هدفمند نمودن مميزيها و بازرسي هاي سازمان با هدف تقويت و تمركز نظارتهاي سازمان بر نقاطي كه مشكلات ايمني وجود دارد.
 • ساماندهي سيستم گزارش دهي ايمني اجباري (Mandatory safety Reporting System) سازمان به صورت متمركز بر روي بستر ECCAIRS
 • مديريت ، نظارت و كنترل بر واحد مداومت كار (OSIU)
 • ساماندهي سيستم گزارش دهي ايمني داوطلبانه (Voluntary Safety Reporting System) و انعكاس موارد به بخشهاي مختلف
 • بررسي و پذيرش شاخصهاي عملكرد ايمني (Safety Performance Indicator) ارائه دهندگان خدمات هوايي و نظارت بر جمع آوري دادههاي ايمني توسط اين شركتها
 • بررسي و پذيرش مقادير هدف گذاري شده براي شاخص هاي عملكرد ايمني (Safety Performance Target) در ارائه دهندگان خدمات هوايي و نظارت بر ميزان موفقيت شركت ها در دستيابي به هدفهاي تعيين شده
 • مشاركت در نشستهاي ٱموزشي و همايش هاي علمي و اجلاس هاي مرتبط
 • مشاركت در بروز نمودن مقررات مرتبط شامل بررسي مقررات هواپيمايي بين‌المللي و منطقه ايي و بقيه كشورها
 • بررسي و ارايه پيشنهادات لازم در خصوص اختلاف عملكرد مقررات جاري با ضمايم پيمان شيكاگو
 • انجام اقدامات لازم جهت تدوین ارائه آمار و اطلاعات مربوط به مراجع ذیصلاح.
 • انجام اقدامات لازم به منظور نگهداری و حفاظت از مدارک و اسناد مربوطه
 • انجام سایر امور محوله
اطلاعات مسئولين
اطلاعاتي ثبت نشده است.