نمایش محتوا نمایش محتوا

مميزي ايكائو از سازمان هواپيمائي كشوري ايران

 

گزارش نهايي مميزي پايش ايمني سامانه هواپيمائي كشوري ايران

1 تا 10 نوامبر سال 2010

14 تا 24 ماه مارس 2010

برنامه جهاني مميزي پايش ايمني ايكائو

مميزي پايش ايمني سامانه هواپيمايي كشوري ايران

برنامه جهاني مميزي پايش ايمني ايكائو (USOAP) از يكم ژانويه سال 1999 شروع به كار كرد اين برنامه توسط بخش مميزي پايش ايمني (SOA) اداره ناوبري هوايي ايكائو مديريت و اجرا مي‌شود. اين بخش داراي گواهينامه استاندارد ISO سيستم مديريت كيفيت از 16 اكتبر سال 2002 مطابق الزامات (ISO 9001:2000) است.

هدف برنامه USOAP گسترش ايمني هواپيمايي در سطح جهاني از طريق مميزي كشورهاي عضو ايكائو به صورتي منظم است تا قابليت‌ها و توانايي‌هاي كشورها از نظر پايش ايمني تعيين گردد. اين امر از طريق ارزيابي پياده‌سازي موثر عناصر بحراني (اساسي) سامانه‌ي پايش ايمني و وضعيت پياده‌سازي استانداردها و تجربيات توصيه شده (SARPs) مرتبط با ايمني ايكائو، دستورالعملهاي مرتبط، راهنماها و تجربيات مرتبط با ايمني در سطح كشورها تحقق مي‌يابد.

هر مميزي شامل سه مرحله مي‌شود:

مرحله‌ي پيش مميزي: در طي اين مرحله، اطلاعات ارائه شده توسط كشورها از طريق پرسشنامه فعاليت هواپيمائي كشوري (SAAQ) و چك ليست‌هاي رعايت مقررات توسط بخش SOA بررسي مي‌شود و نوع نظام پايش ايمني موجود در هر كشور سطح پياده‌سازي مقررات انكس‌ها و مغايرت‌ها با SARP هاي مشخص شده توسط كشورها مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. از اين طريق ايكائو قادر خواهد بود تا برنامه‌ي مميزي‌اي مطابق با سطح پيچيدگي فعاليت‌هاي هواپيمايي در هر كشور طراحي كند و مدت مميزي و اندازه و تركيب لازمه‌ي تيم مميزي را تعيين نمايد.

مرحله‌ي مميزي مياني: در طي اين مرحله، تيم مميزي ايكائو از كشورها بازديد مي‌كند و ميزان صحت اطلاعات ارائه شده توسط هر كشور را تعيين مي‌كند و يك مميزي در محل (ميداني) از سامانه هواپيمائي كشوري و توانايي كلي آن براي پايش ايمني اجرا مي‌نمايد. اين مميزي شامل مميزي از نظام سازمان مربوطه، فرايندها و دستورالعمل‌ها و برنامه‌هاي موجود و محفوظ توسط آن كشور مي‌شود كه در واقع كمك مي‌كنند تا وظايف پايش ايمني خود را به انجام برساند.

مرحله پس مميزي: اين مرحله در برگيرنده‌ي همه‌ي فعاليت‌هاي پس از مميزي ميداني مي‌شود كه شامل تهيه‌ي گزارش اوليه مميزي، طرح برنامه اقدامات اصلاحي كشور مربوطه و تكميل گزارش نهايي مميزي مي‌گردد.

كنفرانس روساي سازمانهاي هواپيمايي كشوري در خصوص استراتژي جهاني ايمني هواپيمايي در ماه مارس سال 2006 در دفتر مركزي ايكائو واقع در مونترال برگزار شد. اين كنفرانس توصيه  نمود كه ايكائو براساس فرايندي مستمر و دائمي اطلاعات مرتبط با مميزي‌هاي پايش ايمني را در اختيار عموم قرار دهد تا مردم بتوانند وقتي كه قصد مسافرت هوايي را دارند تصميم آگاهانه براي اين منظور اتخاذ نمايند.

لذا كشورهاي عضو تشويق شدند تا رضايت خود را در خصوص انتشار اطلاعات مرتبط با مميزي‌هاي پايش ايمني شامل حداقل سطوح رعايت عناصر بحراني هشتگانه سامانه پايش ايمني خود اعلام نمايند.