دفتر ارزيابي عملکرد و تضمين كيفيت
اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: جواد محمد پور همداني

سمت: مديركل دفترارزيابي عملکرد و تضمين كيفيت

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

پست الكترونيك: jmpour@cao.ir

تلفن: 00982144659366

دورنگار: 00982144659366

آدرس دفتر: تهران-فرودگاه مهرآباد-سازمان هواپيمايي کشوري- دفتر ايمني و تضمين کيفيت

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
رئيس گروه تضمين كيفيت محمد مهدي آدينه نيا مديريت بهبود فرآيندها -راهبري سامانه قوانين و مقررات-سامانه ايکائو(USOAP)- سامانه حقوق مسافر-ISTAR 0 00982166078700-304
رئيس گروه بهبود كيفيت گرگين افضل تحليل عملكرد و بهبود فرآيندهاي سازماني 0 00982161022100
مسئول دفتر مريم رازي انجام امور دفتري 0 00982166078700-448
کارشناس جمع آوري و تحليل داده هاي ايمني داود سعادتي پارسا 0 00982166078700
کارشناس تضمين ايمني و کيفيت بهروز امين 1) حضور فعال در روند انجام مميزي‌هاي داخلي و خارجي از حوزه ها و دفاتر ذيربط در سازمان 2) ارائه بازخورد مناسب و به هنگام در قالب گزارش انحرافات از سطوح تعريف شده ايمني به فعالان حوزه حمل و نقل هوايي 3) ارائه گزارشات مميزي موردي و ادواري مطابق با موازين و استاندارد هاي تعريف شده و معتبر به مبادي ذيربط و مراجع ذيصلاح 4) برنامه ريزي و هماهنگي بمنظور اجراي هرگونه مميزي‌ و بازرسي فني داخلي و خارجي از سازمان 5) تعامل و هماهنگي در راستاي انجام هرچه مؤثر‌تر فرآيند مميزي ايمني سازمان جهاني هواپيمايي کشوري(USOAP CMA) 6) نظارت بر اجراي دقيق شيوه‌نامه‌ها و فرايندها 7) مشارکت در تدوين و ارائه راهکار‌هاي اصلاحي مورد نياز به مبادي ذيربط 8) تعيين برنامه اقدامات اصلاحي مورد نياز 9) پيگيري اجراي موثر برنامه هاي اقدامات اصلاحي مورد تاييد سازمان 10) پيشنهاد تيم مميزي داخلي و همکاري در اجراي مميزي داخلي 11) ثبت سوابق و شواهد مميزي داخلي در سامانه EFOD 12) تهيه گزارشات مربوط به به نتايج مميزي‌ها 13) پيگيري دريافت مغايرتهاي سازمان با انکسهاي ايکائو از دفاتر 14) اعلام مغايرتها به دفتر حقوقي و امور بين‌الملل 15) بررسي و نظارت بر مغايرتهاي اعلام شده از سوي دفاتر 16) تهيه گزارشات مربوط به به نتايج و وضعيت اقدامات اصلاحي 17) پيگيري دريافت گزارشات مورد نياز جهت انجام بازنگري داخلي مديريت (در هر دو حوزه ايمني و کيفيت) 18) انجام هماهنگي‌هاي مورد نياز جهت بازنگري داخلي مديريت 19) پيگيري مصوبات جلسه بازنگري مديريت و گزارش وضعيت تحقق آن به رياست سازمان 20) انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني 62 66078700-415
کارشناس مطالعات و پژوهش دفتر ايمني و تضمين کيفيت مسعود نخکوب 0 66078700-415
کارشناس فرايندها و مستندات ايلناز خدامرادي تحليل شاخصهاي عملکردي فرايندها کنترل، بررسي و اظهار نظر در خصوص فرآيندهاي شناسايي و تعيين معيار هاي پايش و ارزيابي فرآيندها سازمان در راستاي تحقق اهداف و ماموريتهاي سازمان مدلسازي فرآيندها احصاء و بهبود و مکانيزه کردن فرآيندها کنترل و نگهداري و بروزرساني فرآيندهاي سازمان گزارشدهي در مورد ارزيابي و اثربخشي فرآيندها طراحي فرمها، و تدوين دستورالعملهاي سازماني الزم در راستاي پياده سازي فرآيندهاي کاري بررسي انحراف از قوانين و مقررات فرآيند و تجزيه و تحليل علل بروز نارسايي با همکاري واحد مربوطه بررسي عدم انطباقات مشاهده شده بين اجراي فرآيندها و سند فرآيند ها بررسي و کنترل مقررات و شيوه نامه هاي سازمان 0 66078700-314
کارشناس جمع آوري داده ها مهدي فرهنگ جمع آوري اطلاعات مربوط به رويدادهاي سطح کشور و اعمال در سيستم ايکرز 0 66078700-314
معاون دفتر ايمني و تضمين کيفيت مهدي هدايت خوزاني 0 66078700-314
کارشناس جمع آوري و تحليل داده هاي ايمني مجيد علي ابادي 0 66078700-375
کارشناس جمع آوري و تحليل داده هاي ايمني محمود قندي همداني 0 66078700-375