سال 1400؛ سال توليد؛ پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها

 

خط مشي، اهداف و نظامنامه كيفيت اسنادي هستند كه توسط سازمان تدوين شده و در خدمت سيستم مديريت كيفيت قرار دارند. تدوين و اجراي اين اسناد ناشي از تعهد سازمان به ارائه خدمات با كيفيت و برآورده ساختن الزامات و انتظارات ذينفعان است و اطلاع بخش‌هاي مورد نظارت سازمان از مفاد آن لزوما ضروري نمي‌باشد. اين دسته از ذينفعان، بايد آثار اجراي اين اسناد را در كيفيت خدماتي كه دريافت مي‌كنند مشاهده نمايند.

1-خط مشي ايمني صنعت هوانوردي كشور

2-خط مشي كيفيت سازمان هواپيمايي كشوري

3-خط مشي ضمانت اجرايي مقررات هوانوردي

4-خط مشي آموزشي سازمان هواپيمايي كشوري 

 

 

 

موردی ثبت نشده است.