نمایش محتوا نمایش محتوا

فرآيندهاي سازمان هواپيمايي كشوري

مديريت مالي و اقتصادي SP06 مديريت زيرساخت 
SP05
مديريت منابع انساني 
SP04
تامين 
SP03
مشاوره حقوقي
SP02
مديريت امنيت 
SP01
مديريت تطابق ها و تغييرات 
CP05
پايش و مراقبت
 CP04
گواهينامه ها، مجوزها و تائيديه ها 
CP03
گواهينامه ها، مجوزها و تائيديه ها 
CP03
پژوهش و توسعه مقررات 
CP02
هدفگذاري 
CP01
 مديريت ارتباط با ذينفعان
MP03

مديريت سيستم 

MP02

 مديريت استراتژيك
MP01
اعتبارات 
SP06-01
آمار 
SP05-01
جذب و استخدام 
SP04-01
خريد 
SP03-01
بررسي و پاسخگويي به استعلام حقوقي
SP02-01
تهيه گزارش حراستيSP01-01                   
تضمينات 
SP06-02
فن آوري اطلاعات 
SP05-02
آموزش
SP04-02
تحويل و انبارش 
SP03-02
رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري له و عليه سازمان 
SP02-02
تعيين صلاحيت
SP01-02 
                 
حقوق و مزايا 
SP06-03
مديريت رايانه ، شبكه و سخت افزار SP05-03 رفاه 
SP04-03
عقد قرارداد 
SP03-03
موافقت نامه بین المللی 
SP02-03
حراست فيزيكي
SP01-03 
                 
دفترداري 
SP06-04
نگهداري ساختمان و تاسيسات SP05-04 ارزيابي عملكرد 
SP04-04
ارزيابي تامين كنندگانSP03-04 درخواست فعالیت در کشور خارجی 
SP02-04
تدوين برنامه امنيت هوانوردي 
SP01-04 
                 
اموال 
SP06-05
  بازنشستگي
SP04-05
  بررسی اساسنامه ها و صورت جلسات
SP02-05
نظارت بر امنيت شركت هاي فعال 
SP01-05 
                 
درآمد 
SP06-06
  حضور و غياب و اضافه كاري 
SP04-06
  مطالعه قوانین و مقررات هوانوردی 
SP02-06
CMC
SP01-06 
                 
    ارتقاي رتبه 
SP04-07
  يادداشت تفاهم 
SP02-07
صدور كارت 
SP01-07 
                 
    ارتقاي طبقه 
SP04-08
  هماهنگي اجلاس 
SP02-08
                   
    درمان 
SP04-09
                       
    مرخصي استعلاجي  
SP04-10
                       
    مرخصي بدون حقوق 
SP04-11
                       
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
 

فرآيندهاي دفتر تضمين كيفيت

مديريت ارتباط با ذينفعانMP03

 

مديريت سيستم MP02

 

مديريت استراتژيكMP01

1-پايش و اندازه گيري رضليت از مشتريانMP1-01

6-سازماندهيMP02-01 15-بودجهMP03-01

2-رسيدگي به شكايات ذينفعان صنعت هوانورديMP01-02 

7-كنترل اطلاعات مستندMOP02-02 16-تحليل داده ها MP03-02

3-برقراري ارتباطات داخلي و بين المللي MP01-03

8-تحليل داده ها MOP02-03 17-تدوين استراتژيMP03-03

4-مديريت ارتباطات MP01-04

9-مميزي داخلي MOP02-04 18-اجراي استراتژيMP03-04

5-مديريت خبر MP01-05

10-بازنگري مديريت MOP02-05 19-كنترل استراتژيMP03-05

 

11-پايش و اندازه گيري فرآيندها MOP02-06 20-اقدامات اصلاحي و پيشگيرانهMP03-06

 

12-ارزيابي عملكرد MOP02-07 21-مديريت بحران در سازمان MP03-07

 

13-سلامت اداري MOP02-08  

 

14-مديريت تغيير MOP02-09