وظیفه ما در خصوص فرهنگ سازمانی کیفیت وظیفه ما در خصوص فرهنگ سازمانی کیفیت

در ارائه خدمات با كيفيت، فرهنگ سازماني نقش موثري دارد.

يكي از اجزاء اساسي تضمين كيفيت در سازمان هواپيمايي كشوري، بهبود مستمر فرهنگ كيفيت است. دفتر مطالعات و تضمين كيفيت در خصوص بهبود فرهنگ كيفيت متعهد است و به همين منظور، برخي اقدامات مانند ايجاد ارتباطات و و به اشتراك گذاشتن اطلاعات، نشر مفاهيم فرهنگ كيفيت و برگزاري برخي دوره هاي آموزشي را به انجام مي رساند.