امور بانوان
Ladies Affairs
اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: نوشين مظفريان

سمت: مشاور رياست سازمان در امور بانوان و دبيرميز زنان

آخرين مدرك تحصيلي: ليسانس

پست الكترونيك: موردی ثبت نشده است.

تلفن: 66078700 الي 9 داخلي 247

دورنگار: موردی ثبت نشده است.

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
اطلاعاتي ثبت نشده است.